Prostatický specifický antigen a diagnostika onemocnění. Stanovení PSA, který má nízkou senzitivitu, vysokou biologickou variabilitu a případné potvrzení přítomnosti karcinomu vyžaduje invazivní vyšetření v podobě biopsie prostaty.

Prostata
 Použití prostatického specifického antigenu (PSA) v diagnostice a propracovaný postup biopsie prostaty pod ultrazvukovou kontrolou.

Dosavadní metody vyhledávání nemocných s rizikem vzniku karcinomu prostaty se soustředily na takzvanou včasnou detekci. Přes veškerou snahu vyhledat onemocnění v léčitelném stadiu se u mnoha nemocných v době diagnózy zjistí lokálně pokročilý nebo metastazující karcinom, jenž navzdory veškeré použité léčbě ohrožuje zdraví a život nemocného. Obecný nárůst výskytu karcinomu prostaty vedl ke snaze zintenzivnit detekci screeningem, tzn. cíleně a plošně vyšetřit rizikovou část populace podle definovaných kritérií.

Důležité je, že neexistuje jednoduché vyšetření, které by přesně odlišilo zdravého muže a muže postiženého karcinomem. Zatím nejpřesnějším prostředkem je stanovení PSA, který má ale nízkou senzitivitu, vysokou biologickou variabilitu a případné potvrzení přítomnosti karcinomu vyžaduje invazivní vyšetření v podobě biopsie prostaty.

Prostatický specifický antigen

Prostatický specifický antigen byl izolován z prostatické tkáně poprvé Wangem a spol. roku 1979. Již v r. 1971 Hara popsal seminoprotein ve spermatu, když se snažil objevit marker využitelný v soudním lékařství k identifikaci pachatelů znásilnění. Později se ukázalo, že se jedná o identickou látku s PSA. Strukturálně se jedná o glykoprotein patřící do rodiny humánních kalikreinů (humánní kalikrein-3, hK3). Dále jsou známy humánní kalikrein-1 a 2 (hK-1, hK-2). Oba vykazují strukturální homologii s PSA (hK-3) a částečnou zkříženou imunoreaktivitu, která je ovšem při laboratorním stanovení zanedbatelná.
PSA je secernován epiteliálními buňkami acinů a duktů prostaty a uvolňován do lumen žlázek. Je součástí spermatu, kde má funkci serinové proteázy. Jeho koncentrace je zde velmi vysoká (0,2–0,5 mg/ml). Je zodpovědný za zkapalnění spermatu a tím lepší pohyblivost spermií. Tvorba PSA je androgenně dependentní a omezená na prostatickou tkáň, i když nízké koncentrace byly nalezeny v tkáni benigních i maligních nádorů prsu, nadledviny, ledviny, dále v endometriu a mateřském mléce. Asi u 10 % žen lze prokázat sérovou hladinu do 0,1 ng/ml. Za fyziologických podmínek se do cirkulace uvolňuje pouze nepatrné množství PSA. V séru vytváří komplexy s alfa-2-makroglobulínem (alfa-2-M)a alfa-1-antichymotrypsinem (ACT). PSA vázané na alfa-2-M nelze vzhledem k překrytí jeho imunoreaktivních determinantů dostupnými metodami stanovit. Komplex PSA s ACT tvoří cca 50–90 % imunoreaktivního PSA. Zbylých10–50 % tvoří PSA ve volné, nevázané formě, se o základní parametr stanovitelný laboratoří.
Kromě vývoje technologie vyhodnocení PSA od metod citlivých od hladiny nad 500 ng/ml až po dnešní ultrasenzitivní testy s citlivostí na 0,001 ng/ml se vyvíjel i pohled na praktické použití PSA. Postupné zvyšování citlivosti testu vedlo k mnohem přesnější diagnostice nemocných s karcinomem prostaty. Zároveň byly prokázány zvýšené hladiny i u jiných onemocnění prostaty (zánět, nezhoubné zvětšení prostaty).
PSA je tedy orgánově specifický markerem, není ovšem specifický pro karcinom.
Zdrojem zvýšených sérových hodnot PSA je narušení a zvýšená prostupnost bazální membrány oddělující epiteliální buňky od lumen kapilár, není to tedy zvýšená produkce maligní buňkou karcinomu prostaty.
Byla stanovena nutnost dodržování určitých pravidel odběru (odstup od biopsie,transuretrální resekce apod.), potřeba individualizovaného hodnocení výsledků. Ukázalo se,že existují významné rozdíly v hodnocení díky biologické variabilitě ukazatele, různým hraničním hodnotám, způsobům analýzy, kalibraci v jednotlivých laboratořích a dvěma existujícím standardům (původní kalibrace Hybritech a novější standard WHO odvozený od kalibrace Beckman Coulter.
Vše uvedené spolu s nízkou specificitou nízkých hladin PSA vedlo původně k zavržení jeho použití jako markeru pro karcinom prostaty. Až následné klinické studie potvrdily pevné místo PSA nejenom v primární diagnostice, ale i při sledování onemocnění.

Významné pro stanovení strategie diagnostiky karcinomu prostaty bylo, že i samotná zvýšená hladina PSA je indikací biopsie. Do té doby nebylo možné indikovat biopsii nezávisle na hladině PSA při negativním vyšetření per rectum. Další rozbor souboru navíc ukázal, že 20 % nemocných s negativním rektálním vyšetřením a zvýšeným PSA má ve vzorcích z kvadrantové biopsie pozitivní nález a většina z nich má lokalizované onemocnění. Tento přelomový poznatek pak vedl k zavedení systematické biopsie, která se využívá dodnes. Přes výše uvedená omezení, je hladina sérového prostatického specifického antigenu (PSA) zatím nejvíce používanou metodou diagnostiky karcinomu prostaty a považuje se za nejlepší dostupný nádorový marker. Hranice PSA pro indikaci biopsie prostaty se v současnosti pohybuje mezi 2–4 ng/ml, což vede k 70–80% negativitě biopsií díky tomu, že PSA není specifické pro nádorovou tkáň. Při laboratorně stanovené hraniční hodnotě 4 ng/ml je nutné brát v úvahu, že až 20 % pacientů s karcinomem prostaty má hodnotu PSA nižší a dokonce 5 % pacientů má PSA nižší než 2 ng/ml. Platí, že jakákoliv hodnota PSA nevylučuje přítomnost karcinomu prostaty.

Druhým problémem je nízká specifita PSA při hodnotách 4–10 ng/ml. Snaha o zlepšení senzitivity a specificity vedla k použití různých odvozených ukazatelů vycházejících z PSA. Senzitivitu vyšetření
lze zvýšit např. pomocí tzv. věkově specifického PSA (snížením hraniční hodnoty u mladých mužů) nebo pomocí dynamických ukazatelů (PSA velocity, PSA doubling time), hodnotících vývoj hodnot PSA v čase. Zlepšení specificity je možné použitím věkově specifického PSA (zvýšením hraniční hodnoty u starších mužů), dále vztažením hodnot PSA k objemu prostaty (PSA denzita) a hodnocením podílu volného PSA(fP-SA) na celkovém PSA (tPSA). Nejširšího uplatnění dosáhlo hodnocení dynamických parametrů a právě hodnocení podílu fPSA.
 Bylo prokázáno,že pacienti s podílem fPSA nad 20–25 % mají nižší riziko nálezu karcinomu prostaty při biopsii.
Žádný z těchto parametrů ale neumožnil překonat základní nedostatek, nemožnost přesného odlišení nádoru od benigních nálezů zejména při nízkých hladinách markeru.

Patologicky zvýšená produkce PSA je charakteristickým znakem maligních prostatických tkání a imunohistochemicky je jeho přítomnost pozorována především v dobře diferenciovaných nádorech. Zvýšená produkce PSA je však i u nemaligních onemocnění prostaty, především u benigních hyperplazií.
Vzhledem k této skutečnosti napomáhají hladiny PSA jenom částečné k diagnostice karcinomu prostaty.Na druhé straně výrazně zvýšené hladiny PSA jsou u pacientů s kostními metastázami důkazem jejich prostatického původu.
Výše hladiny PSA přímo koreluje s množstvím nádorové hmoty. Hlavní důraz určování hladin PSA spočívá v systematickém sledování pacientů v průběhu léčby a v remisi onemocnění. Změny hladiny PSA jsou citlivým ukazatelem odpovědi maligních prostatických tkání na aktinoterapii,chemoterapii a hormonální léčbu.
Dá se říci ,že vyšetření PSA má vysokou senzitivitu i specifitu. Nemocní s maligními nádory mají i bez projevů generalizace normální hodnoty jen zcela vyjímečně (do 5%),v 20% mají hodnoty hraniční a v plných 75% mají hodnoty patologické.Nemocní s karcinomem prostaty s projevy generalizace mají v plných 97% patologické hodnoty a pouze ojediněle ve 3% má hodnoty hraniční.
Vyšetření PSA se doporučuje jako doplňující vyšetření při scintigrafii kostí u indikované skupiny pacientů.Toto doplnění umožní ve sporných případech lépe vyhodnotit scintigrafický nález,protože vysoké hladiny PSA při přítomnosti kostních metastáz jsou dokladem,že metastázy jsou prostatického původu.Tak lze odhalit zejména klinický němý karcinom prostaty jako zdroj nádorové generalizace.
-
Referenční hodnoty:
muži 20 - 49 let
muži 50 - 59 let
muži 60 - 69 let
muži > 70 let
hraniční hodnoty pro provedení free PSA
0 – 2,5 ng/ml
0 – 3,5 ng/ml
0 – 4,5 ng/ml
0 - 6,5 ng/ml
2,5 - 10 ng/ml
Zvýšené hodnoty: pro diferenciaci benigní hyperplázie prostaty a maligního onemocnění je vhodné provést vyšetření FPSA a stanovit poměr FPSA/PSA (viz FPSA)
Jednodušší cestou k odlišení benigní hyperplasie nebo zánětu prostaty od karcinomu je využití skutečnosti, že při maligním procesu klesá podíl volného PSA (tj.PSA nenavázaného na bílkovinu):
pod 25% tzv. "šedá zóna" většinou benigní hyperplasie, ale méně často i tumor pod 15% můžeme usuzovat na karcinom prostaty

Ze statistik je známo, že kolem 40 % pacientů s klinicky potvrzeným karcinomem prostaty má normální PSA (tj. u mužů do 60 let do 3,5 μg/l, nad 60 let do 6 μg/l).
Celkový PSA není dostatečně citlivý a specifický pro včasnou detekci karcinomu prostaty a proto v intervalu od 2 do 20 μg/l se doporučuje diagnózu upřesnit stanovením volného antigenu (fPSA).
Jedním z prvních pracovišť v ČR, které začalo vyšetřovat fPSA byla FN Plzeň ( prof. Topolčan). Jimi zavedené vyšetřovací schema vypadá takto:

fPSA se stanovuje:
u všech pacientů do 50 let s výsledkem PSA 2 - 20 μg/l
u všech pacientů nad 50let s výsledkem PSA 4 - 20 μg/l
je-li fPSA 15 - 25 % je doporučeno obě vyšetření za 2 měsíce opakovat
je-li fPSA pod 15 % je indikovaná biopsie.

Důležité je také sledovat dlouhodobou dynamiku hodnot PSA. Je-li nárůst koncentrace PSA za rok přes 0,75 μg/l existuje vysoké podezření na karcinom.

V České republice se doporučuje vyšetřovat PSA u mužů starších 50 let 1x ročně, od 60 let 1x za 0,5 roku.
Předpověď rizika pro karcinom prostaty na základě zjištěné hodnoty PSA dle údajů EAU:

PSA (ng/ml).............PPV (positive predictiv value)
0 - 1 ......................2,8-5%
1 - 2,5 ....................10,5-14%
2,5 - 4 ....................22-30%
4 - 10 .....................41%
nad 10 .....................69%

Pokud jste dočetli až sem, přečtěte si také článek tady:   Léčebná strategie rakoviny prostaty.
Oblíbené příspěvky

Štítky a MENU je tu všechno o nemocech i lidech....

Humor Komentáře Sociální sítě Vtipy Zdraví Medicina Životospráva a dlouhý život Credo Experto Google+ Psychiatrie a psychologie Co je psáno jak na to Civilizační nemoci Diskuze a debaty Psychosomatická medicina Google Krásné ženy Žít je tak krásné Poznámky G+ Humor v medicíně Legrace Ostatní Svobodný internet Osobnostní patologie Prevence a zdraví Sociální patologie Spánek a jeho poruchy Prevence Internet Léčivé rostliny Můj pohled na svět Novinky a zajímavosti Stáří Videa Blogeři sobě Diferenciální diagnostika Kardiovaskulární zdraví Pozitivní myšlení Úvod Alzheimerova choroba Tipy Demence Deprese Diagnostika manipulace Fotografie Historie Interna a kardiologie Kruh Užitečné příspěvky Metabolický syndrom Racionální výživa Vtipné okamžiky Zajímavosti moderní medicina Amerika Bylinky Cippolovy zákony stupidity Demokracie Dobrý vtip! Google AdSense Infekční nemoci Patologie Skupinová hloupost Vtipné a pozitivní České momenty Židovské Život v přírodě Dehydratace Dětské lékařství Inteligence Kodex internetového diskutéra MIKROBIOLOGIE O stárnutí a stáří Oční (ophthalmologie) Pravda Trpajzlíci Verše Virtuální prohlídka měst Ze života lékařů Závislosti Řešení problémů Americké zdravotnictví Asertivita Bolest Bolest u člověka BonaFides Civilizace Facebook Gastroenterologie Geek Geny a informace Hypertensní choroba Imunita Ledviny Lymeská Borelióza MUDr. Jan Hnízdil Nemoci prostaty Nemocný vypráví Neurologie Osobnost lékaře Prostata Radkin Honzák Renata Twitter VENEZUELA strach Afty Ateroskleróza Bohemian melody and songs Bylinky a spánek Cestovní medicina Citový mozek Dlouhá cesta Erotika na internetu Erythema migrans Expert v terénu Instinkty Karel Kryl Kemel Kopírování Laboratorní diagnostika Lež Meteorosenzitivita Mozek Myšlenka dne ORL Objevy Pirátství Placebo efekt Prof. Koukolík Psychoaktivní látky Psychologie Přátelství Rakovina prostaty (caP) Rath a sedmimilionová krabice Smazání Facebooku Statečnost Stomatologie Urologie Virosa Zdravotní pojištění emoce #školní zdravotní služba #dispensární péče #prevence #pediatrie 0 závisti ACTA Admin Anatomie Bioklimatologie Blogy Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. Cholera Cholesterol Chřipka Deprivanti a deprivantství Diabetes mellitus Divizna velkokvětá Dna Dobrý voják Dětská obezita Febrilní křeče Florence and the Machine Glaukom Google Analytics Google Scholar Hepatologie Hyperpyrexie Konopí Kráťa Life at Google Literatura Lékař M.Parkinsoni Mikroorganismy Mozek a drogy Murphyho zákony Nefrologie Neuroanatomie a neurofysiologie bolesti Novinky Názory O dětství Paliativní medicina Pivo Porodnictví a gynekologie Poruchy vědomí Preexisting condition Premenstruační syndrom Psychopatie Příroda Příroda a zdraví Půst Sanitka Sokrates Stahování Steatóza jater Technické spekulace Twitter Frenzy USA Voda Václav Havel Vánoce Zahrady Ze života sestřiček Zrychlení počítače? Zácpa Obstipatio Zákon Závislost dezinformace pudy stres úzkost Škola Život s holou prdelí 7 000 000 Afektivní neurověda Akáty bílé Alergie Alicia Keys Alternativní medicina Antidepresiva Aristoteles Basshunter Beletrie Benedikt XVI. Bible Biochemie Bolesti nohou Bug Opera Bulvár Buněčné receptory Chirurgie Chronický únavový syndrom Cicero Dengue Diagnostika v oční medicině Domácí lékárna Dr WEB Dítě EKG Editace a styl psaní příspěvků Elektřina Elizabeth Blackwell Emergency Energie a my Epidemiologie Etnika Evropa Externí disk Filmy František Ringo Čech Freud Frustrace Fysiologie Fytoterapie G+ notifikace v Opeře GDX Access Gaudeamus igitur Hemagel Horečka Hudba Hunting Hyperkinetická porucha Hyperplasie prostaty Hypertenze Hypnotika Idiopathické In Vino Veritas Infekční koutky Ischemická choroba Jídlo a zdraví Kalium Kamenný most Karel Schwarzenberg Karikatura Kašel Klysma neboli klystýr Klávesové zkratky Koledy Kolokvium Lymeská Borrelióza Lásky čas Léky nové generace MEXICO MOTOROLA Droid RAZR MUDr. Plzák Maminka Manicko depresivní syndrom Marek Slabý Matka Med smrkový Meduňka Melatonin Mikrobiom Milenci Minerály Mobilní internet Moudrost Munchhausenův syndrom Muži a ženy Myslivost Narcistická porucha osobnosti Nefunkční bezpečnostní hláška Nemoc z líbání Nemoci dospívání Nemoci štítné žlázy Nikon Nobelovy ceny O chřipce obecně O jmelí O lásce Oldřich Vinař Optika Ostropestřec mariánský Ovoce Očkování Paměť Pepa Řepa Pesticidy Plynové jezírko s oxygenoterapií Policie Porucha metabolismu Poznáte je? Počítače a diagnostika Proces wuauclt.exe Prof. MUDr. Pavel Pafko Propedeutika Psychiatrická onemocnění Přetížení organizmu Rady a tipy Rickrolling Rodina Rozšíření Opery Rychlá pomoc Sametová revoluce Sanitka Mercedes veteran Schemer Screenshot Serenoa repens Sex Sex a zdraví Soubory .OGG Soukromí Speciální pedagogika Sport Sportovní lékařství Spánek a léky Street View Svoboda Sůl v potravě člověka TOPLekar.cz Teotihuacan The New York Times Tipy a návody Tonometry Toxiny Transplantace Trojský kůň Tráva Třezalka U bankomatu Unwand Veverka Veřejné mínění Vilcacora Vlídné slovo Vyhledávač Výchova WD My Passport YES WE CAN YouTube prof. MUDr František Koukolík prof. Matějček prohlížeč Opera psychoanalýza Čaj Šampaňské Školní zdravotní služba Švejk

Vybraný příspěvek

Ptačí zahrady jsou barevné a sdělují radost ze života...žít je tak krásné. Idioti nejsou dnes početnější než dříve - jsou jen vzdělanější a lépe organizováni.

Ptačí zahrady jsou barevné a sdělují radost ze života Veškerá radost, kterou svět obsahuje, přichází skrze přání štěstí pro druhé. Veškeré z...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...